Algemene voorwaarden

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:

de overeenkomst tussen Swapfiets en Huurder voor het gebruik van de Fiets door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Swapfiets en Huurder

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden Swapfiets die van toepassing zijn op ieder Abonnement;

Einddatum:

de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;

Fiets:

de door Swapfiets op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde fiets voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Huurder:

iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Swapfiets een Abonnement afsluit;

Onterechte Swap:

heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;

Swapfiets:

Swapfiets België BVBA met maatschappelijke zetel te Martelarenplein, 20E, Leuven, 3000 en met ondernemingsnummer 0690.582.590;

Swappen:

het oplossen door Swapfiets van een probleem voor Huurder met betrekking tot de Fiets door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets.

 

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Swapfiets en Huurder.

2.2 Afspraken tussen Swapfiets en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in een e-mail van een regiomanager van Swapfiets.

2.3 Alle door Swapfiets genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

3. Abonnement

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Fiets.

3.2 De Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel.

3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis Swappen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

 • het gratis repareren van gebreken aan de Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, een kapotte (ketting)kast, een gescheurd zadel en kapotte verlichting;
 • het gratis omruilen van de Fiets binnen de stadsgrenzen waar Swapfiets actief is.

3.4 Swapfiets beschikt altijd over een reservesleutel van de Fiets. Wanneer Huurder een sleutel verliest, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Swapfiets. De kosten hiervoor zijn EUR 15,-- per sleutel.

3.5 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Swapfiets te worden geretourneerd.

3.6 De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting verdwijnt volledig van de Fiets, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met Swapfiets.

 

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt voor de Fiets als een goed huisvader.

4.2 De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Swapfiets. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd.

 

5.  Swappen

5.1 Swapfiets streeft er naar een fiets te Swappen binnen een dag nadat door Huurder contact is opgenomen met Swapfiets via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met Huurder.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Swappen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets en alleen binnen de stadsgrenzen waar Swapfiets actief is.

5.4 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te Swappen (een ‘Onterechte Swap’), heeft Swapfiets het recht EUR 20,- voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.

5.5 Bij het omwisselen van een Fiets door Swapfiets wordt de Fiets inclusief sleutel door Huurder overgedragen aan Swapfiets.

 

6.  Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door Swapfiets loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapfiets is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Fiets en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.5 De Fiets en de sleutels dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Swapfiets te worden ingeleverd.

6.6 Wanneer de Fiets door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement.

6.7 Voordat de Fiets is ingeleverd bij Swapfiets kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Swapfiets.

6.8 In het geval Huurder binnen drie maanden na opzegging van zijn Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is hiervoor een bedrag van EUR 40,-- aan opstartkosten verschuldigd.

6.9 Wanneer de fiets niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Swapfiets, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,-- per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan Swapfiets of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.10 Als de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Swapfiets en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Swapfiets aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swapfiets geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld op EUR 350,--, onverminderd het recht van Swapfiets om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van EUR 350,--.

 

7.  Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapfiets, de sleutels van de Fiets aan Swapfiets te overhandigen en samen met een medewerker van Swapfiets aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd van EUR 60,-- en ontvangt van Swapfiets een vervangende Fiets.

7.2 Indien door Huurder niet zo spoedig mogelijk melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets, waardoor de kans op het terugvinden van de fiets door Swapfiets vermindert, of de fietssleutel niet door Huurder aan Swapfiets kan worden overhandigd is Huurder aan Swapfiets een bedrag van EUR 450,-- verschuldigd.

7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Fiets met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.

7.4 Als de Fiets niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag van EUR 90,-- verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico van EUR 60,--.

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het bedrag gecrediteerd dat hij betaalde aan Swapfiets voor de diefstal of vermissing. Swapfiets bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de fiets en eventuele andere kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Swapfiets, heeft Swapfiets het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,-- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van de fiets missen of worden gestolen, heeft Swapfiets het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen is op te vragen bij Swapfiets.

 

8.  Schade

8.1 Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Swapfiets.

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapfiets, behoudt Swapfiets zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Swapfiets. Je kunt het aanrijdingsformulier downloaden op www.swapfiets.be/europeanclaimform. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

 

9.  Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Swapfiets het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Swapfiets een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

 

10.Inleveren oude fiets

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn oude fiets in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement.

10.2 De korting wordt per fiets vastgesteld en moet door zowel Huurder als Swapfiets goedgekeurd worden. Worden Huurder en Swapfiets het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude fiets niet ingenomen door Swapfiets.

10.3 Wanneer een Huurder bewust een fiets in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Swapfiets.

11.3 Het gebruik van de Fiets door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 Swapfiets is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Swapfiets.

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Fiets.

 

12. Wijziging

12.1 Swapfiets behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder, die het recht heeft het Abonnement op te zeggen overeenkomstig art. 6.3.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.swapfiets.be en per e-mail aan Huurder.

12.3 Swapfiets heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

 

13. Niet nakomen verplichtingen

13.1 Swapfiets heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
 • Huurder (voorlopige) opschorting van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) opschorting van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement beïnvloedt;
 • Huurder naar het oordeel van Swapfiets misbruik maakt van de door Swapfiets geboden service;
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapfiets, dan wel
 • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Swapfiets haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 

14. Digitale gegevens en privacy

14.1 Bij het afsluiten van een Abonnement leggen wij de gegevens van Huurder vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • ten behoeve van de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten);
 • ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en diensten;
 • ten behoeve van marktonderzoek;
 • voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.

14.2 Swapfiets verstrekt gegevens van Huurders niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

14.3 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Swapfiets België BVBA, Martelarenplein, 20E, Leuven, 3000. Huurder kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan Huurder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Swapfiets via e-mail, telefoon, post en/of Whatsapp.

 

15. Toepasselijk recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven, onverminderd het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan rechter van het gebied waar de consument is gevestigd.